Onderzoek

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland voert incidenteel onderzoek uit naar de aard en omvang van discriminatie in de regio. Regelmatig brengen wij onderzoeksrapporten uit. De meeste van deze rapporten kunt u op deze pagina downloaden.

Het Bureau Discriminatiezaken verrichtte in 2015 onderzoek naar de aanwezigheid van islamofobie in de regio.

Aanleiding daarvoor waren signalen dat er een toenemend aantal voorvallen van moslimhaat was.

Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland verrichtte in 2013 onderzoek naar het deurbeleid in de Zaandamse en Purmerendse horeca.

De kernvragen waren: hebben jongeren met een donkere huidskleur evenveel kans om binnengelaten te worden bij een café of club als jongeren met een witte huid?
Worden zij op dezelfde manier benaderd?
Gelden voor hen dezelfde eisen om toegelaten te worden?

Het onderzoek is een vervolg op een soortgelijk onderzoek in 2008. Er is sinds die tijd nog niet veel veranderd. Onbezorgd uitgaan lijkt nog steeds vooral bedoeld voor jongeren met een witte huid.

Uit het huidige BD-onderzoek blijkt dat er, net als in 2008, bij veel jongeren met een donkere huidskleur of een niet-Nederlandse achtergrond nog steeds spanning en onzekerheid leven tijdens het uitgaan. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om toegelaten te worden in de club van hun keuze. Binnengelaten worden lijkt soms een toevalstreffer.

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het boekje Uit in Zaandam en Purmerend.
Het is te bestellen bij het Bureau Discriminatiezaken door overmaking van €12,50 op rekeningnummer NL61 INGB 0000357143 ten name van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (onder vermelding van ‘Horecarapport’).

De tekst is ook hier te downloaden.

Hier vindt u de uitkomsten van een onderzoek naar het gemeentelijk beleid ten aanzien van discriminatie en ongelijke behandeling.

De vijf Noord-Hollandse anti-discriminatiebureaus legden daartoe alle gemeenten in de provincie een vragenlijst voor, waarin werd ingegaan op enkele gemeentelijke mogelijkheden om beleid te maken ter bevordering van gelijke behandeling.

Van de 58 aangeschreven gemeentebesturen vulden er 40 de vragenlijst in, oftewel ruim tweederde. De overige gemeenten lieten helaas niets van zich horen. De verstrekte antwoorden leidden tot een discriminatiemeetlat. Daarbij konden maximaal tien punten worden behaald, een aantal dat overigens geen enkele gemeente bereikte.

Als beste kwam Heiloo uit de bus, met 8 punten. Slechts zeven van de 58 gemeenten in Noord-Holland behaalden een voldoende. In de regio Zaanstreek-Waterland – waar acht van de negen benaderde gemeenten deelnamen – scoorde Zaanstad het hoogst. Met 7 punten eindigde Zaanstad op de provinciale ranglijst op een gedeelde tweede plaats.

Deze ‘steekproef’ maakt duidelijk dat er in Noord-Holland nog veel werk verricht kan en moet worden om de toegankelijkheid van grote groepen mensen tot de reguliere voorzieningen mogelijk te maken. Aan de hand van de cijferlijst en de bijgevoegde interpretatie van de antwoorden kunt u zien hoe deze verbeteringen tot stand kunnen komen.

In 2010 en 2011 deed het Bureau Discriminatiezaken onderzoek naar het voorkomen van discriminatie van vrouwen met een niet-westerse achtergrond in de Zaanstreek.

Er is gesproken met 120 vrouwen tussen de 13 en 80+, van diverse afkomst. De vrouwen vertelden over de verschillende vormen van discriminatie waar zij (en hun gezin) in het dagelijks leven tegenaan lopen.

De verhalen die de vrouwen vertelden zijn weergegeven in het rapport ‘We zijn hier gekomen met zoveel hoop…’

In dit rapport komen de vrouwen zelf aan het woord, er is niet over hen, maar met hen gesproken.

De conclusie van het onderzoek is dat het merendeel van de vrouwen zegt met discriminatie te maken te hebben (gehad), met name discriminatie op grond van afkomst.

Tevens maken de vrouwen zich grote zorgen over de discriminatie waar hun kinderen mee te maken krijgen. Niet eerder werd in Noord Holland een dergelijk onderzoek op zo grote schaal uitgevoerd.

Klik hier om het rapport ‘We zijn hier gekomen met zoveel hoop…’ te downloaden.

Op verzoek van de Noord-Hollandse anti-discriminatiebureaus onderzocht het onafhankelijke bureau Ateno de aard en omvang van de discriminatie in de provincie.

Daarbij zijn de klachten uit 2008 onder de loep genomen die de politie en de vijf Noord-Hollandse ADB’s ontvingen.

Het onderzoeksresultaat vindt u in bijgaand rapport met de titel ‘Discriminatie = te meten’.

U kunt het hier downloaden.

Van oktober 2008 tot en met mei 2009 deed het Bureau Discriminatiezaken onderzoek naar het voorkomen van extreem rechts in de Zaanstreek.

In de periode hieraan voorafgaand kwamen bij het BD, ook via het Zaanse straathoekwerk en de politie, signalen binnen van radicalisering onder jongeren. Het ging hierbij om jongeren die zich aangetrokken leken te voelden tot het extreem rechtse gedachtegoed.

Gedurende het onderzoek is er gesproken met jongeren op straat en op school, politie, straathoekwerk, jongerenwerk en deskundigen op het gebied van extreem rechts.

Het onderzoek leidde tot de conclusie dat extreem rechts misschien minder zichtbaar is geworden dan een aantal jaren gelden, maar dat er wel degelijk sprake is van intolerantie bij een grote groep jongeren.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland verrichtte gedurende de maanden februari t/m mei 2008 onderzoek naar het deurbeleid in de Zaandamse horeca. Uit dit onderzoek blijkt dat er meerdere uitgaansgelegenheden zijn die een discriminerend toegangsbeleid voeren.

De belangrijkste onderzoeksvraag was of er in Zaandamse horecagelegenheden rond de Dam (het voornaamste uitgaansgebied in de Zaanstreek) een eerlijk toegangsbeleid werd gehanteerd, of dat er onderscheid werd gemaakt op grond van afkomst, nationaliteit, uiterlijk en/of huidskleur. Aanleiding voor het onderzoek waren klachten die het BD de afgelopen jaren ontving over het discriminerende toelatingsbeleid bij enkele Zaandamse horeca-ondernemingen.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met leerlingen van het Regio College in Zaandam, dat bezig was met een project over verantwoord burgerschap.

Om een goed beeld te krijgen van de situatie in de horeca zijn er gesprekken gevoerd met uitgaanspubliek, portiers, horeca-eigenaars en het horecateam van de politie. Gedurende drie avonden is er verder geënquêteerd in het uitgaansgebied op en rond de Dam in Zaandam. Ook zijn er door leerlingen van het Regio College praktijktests uitgevoerd bij enkele Zaandamse horecagelegenheden.

In totaal zijn er bijna tweehonderd jongeren geënquêteerd. Met name allochtone jongeren vertelden één of meer keren te zijn geweigerd bij uitgaansgelegenheden en het idee te hebben dat hun afkomst of huidskleur daarbij een rol speelde. Voor het overgrote deel van de Zaandamse horeca geldt overigens dat het deurbeleid in orde is.

Naar aanleiding van de resultaten heeft het BD aanbevelingen opgesteld voor de verschillende partijen, te weten horeca-eigenaars en portiers, jongeren in het uitgaanscircuit, de gemeente Zaanstad en de politie. Aan de hand van deze aanbevelingen kan een voor alle partijen aanvaardbaar horecabeleid gerealiseerd worden.

Download hier het rapport Zaandam by night (PDF)

DISCRIMINATIE
MELDEN?