BD doet aangifte

Medio september plaatste ene ‘Maar Ten’ onder de kop ‘Ratten vangen in Zaandam’ een Facebookpagina een oproep om de Zaanse wijk Poelenburg te ‘ontdoen’ van ‘vieze smerige besmette stinkratten’. “Alle middelen zijn toegestaan om de wijk vrij te krijgen van deze smerige diersoort.”

Binnen en buiten Poelenburg was op dat moment veel onrust als gevolg van de media-aandacht voor een Zaanse vlogger en zijn vrienden. ‘Maar Ten’ doelde met zijn oproep op hen, zoals ook bleek uit een begeleidende foto waarop de vlogger zichtbaar was. In de uren na plaatsing kreeg het initiatief duizenden steunverklaringen.

Het Bureau Discriminatiezaken heeft op de dag dat de Facebookpagina werd geplaatst de politie verzocht om in te grijpen. Dat is gebeurd; de pagina werd na enkele uren uit de lucht gehaald.

Het BD heeft bovendien wegens discriminatie, het aanzetten tot haat en oproepen tot geweld aangifte gedaan tegen de maker van de pagina.

Hoe om te gaan met spanningen?

De afgelopen weken zijn met name in Zaanstad spanningen ontstaan die consequenties hadden voor veel mensen van Turkse herkomst in Nederland.

Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije is er sprake van argwaan op grote schaal en -soms- beledigingen, intimidatie en bedreigingen. Er verschenen zorgwekkende berichten in de media over de bedreiging van Gülen-aanhangers en -organisaties en ook het Bureau Discriminatiezaken ontving daar verhoudingsgewijs veel meldingen over.

Een ander probleem betreft de Zaandamse wijk Poelenburg, waar overlast veroorzakende jongeren zoveel media-aandacht kregen dat dit leidde tot soms zeer onwenselijke en racistische reacties, veelal via sociale media geuit.
Ten aanzien van beide situaties zijn mensen welkom bij het Bureau Discriminatiezaken voor vragen, overleg of het indienen van een discriminatieklacht.

Omdat het Bureau Discriminatiezaken een onafhankelijke, voor iedereen toegankelijke organisatie is, kan eenieder discriminatie bij ons melden. Een klachtenconsulent kan u informeren over uw mogelijkheden wanneer het gaat om belediging, bedreiging of geweld vanwege uw politieke overtuiging, godsdienst of etniciteit.
Melden kan via het online formulier op deze website of telefonisch via 075-6125696.

Monument J.I. de Haan wordt hersteld

Zo’n 3,5 jaar nadat het Bureau Discriminatiezaken en burgemeester Geke Faber de onthulling voor hun rekening namen, ligt het Zaanse monumentje voor Jacob Israël de Haan er troosteloos bij.

De tekst van het door hem geschreven kwatrijn is als gevolg van vandalisme en vervuiling nauwelijks nog leesbaar. De joodse, homoseksuele dichter – een van de beste poëten die Nederland ooit had – verdient beter.

Het BD (dat destijds het initiatief nam voor deze blijvende herinnering) heeft de gemeente Zaanstad daarom in augustus gevraagd om over te gaan tot restauratie, en wel op zo’n wijze dat het gedicht toekomstbestendig is.

Al binnen een paar dagen was er een positief antwoord. De gemeente gaat na de zomervakantie de gedenksteen op de Zaandamse Gedempte Gracht herstellen. Wanneer precies is nog niet bekend, maar het monument wordt dus gerestaureerd. Hopelijk volgt de er tegenover gelegen voormalige synagoge snel.

Strike a Pose (met Ester Gould)

Zaanstad is drie jaar lang Regenboogstad en daarom organiseren het Bureau Discriminatiezaken en filmtheater De Fabriek samen een themareeks met maar liefst zes roze films. Op maandag 8 augustus vertoont De Fabriek in dit kader de documentaire Strike a Pose. De entreeprijs voor dit programma bedraagt slechts € 6,50.
Om 20.15 houdt regisseur Ester Gould een inleiding bij Strike a Pose. Gould (1975, Schotland) studeerde film- en televisiewetenschap in Amsterdam en New York. Later volgde zij de masteropleiding Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij maakte onder andere de spraakmakende documentaires 50 Cent (2007) en De Rekening van Catelijne, over armoede in Nederland. En natuurlijk de veelbekroonde documentaire A Strange Love Affair with Ego in 2015.

Strike a Pose

In 1990 breken zeven jonge dansers van het ene op het andere moment door. Popster Madonna, dan op het hoogtepunt van haar roem, neemt hen niet alleen mee op haar Blond Ambition Tour, maar maakt ze tevens tot de sterren van haar achter-de-schermen-documentaire In Bed with Madonna (Truth or Dare). De dansers vertegenwoordigen wat Madonna predikt: het recht om jezelf te zijn, wat je achtergrond of seksuele voorkeur ook mag zijn. Vijfentwintig jaar later blijkt de waarheid complexer. In de Nederlandse documentaire Strike a Pose kijken de dansers terug op een tijd van roem en vrijheid, maar ook van geheimen en verraad. Hoe ging het er echt aan toe tijdens Madonna’s tournee? En hoe verging het de jongens zodra het feest voorbij was?

Verbindingsnetwerk Purmerend opgericht

Een brede vertegenwoordiging vanuit de Purmerendse samenleving heeft zich op mijn initiatief gebogen over de ontwikkelingen in de maatschappij die leiden tot onrust, spanningen en verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Daarnaast brengen ze een duurzame dialoog tot stand en stimuleren ze de samenwerking tussen verschillende organisaties.

De vertegenwoordiging bestond uit kerkelijke instanties, culturele instanties, scholen, sportbuurtwerk, welzijnsinstanties, jongerenwerk, politie, Bureau Discriminatiezaken en gemeente. Het algemeen gedeelde gevoel was dat onbekendheid met de ander tot deze gevoelens van onbehagen leidt.

Bekend maakt daarentegen bemind. Alle aanwezigen hadden aansprekende voorbeelden waaruit blijkt dat verbinding leidt tot begrip. Begrip geeft rust en veiligheid. Afgesproken is dat de betrokken instanties zich zullen inzetten om bekendheid met en inzicht in elkaars cultuur en achtergrond te bevorderen.

De aanwezige organisaties nemen op zich om beurtelings het verbindingsnetwerk te organiseren. Daar waar wenselijk zullen ook in kleiner verband initiatieven worden opgepakt om wederzijds begrip te versterken en om het samenleven in Purmerend vreedzamer te maken.

De betrokken instanties zijn: Bahà’i Gemeenschap Purmerend ; Basisschool de Roos ; Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland ; Christelijk Gereformeerde Kerk ‘De Schuilplaats’; Clup Welzijn ; De Witte Roos ; PSG lokatie A. Gaudí; Kerkelijke vereniging: Kerk van de Nazarener ; Kerkgenootschap: Het Apostolisch Genootschap; Ned. Bijbelgenootschap afd. Purmerend; Politie Zaanstreek-Waterland ; Protestantse gemeente Purmerend ; Raad van Kerken Purmerend ; R.K. geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina, Nicolaaskerk ; R.K. Parochie Maria, Moeder van God ; Spurd ; Stichting Buddhavihara ; Stichting Multicultureel Centrum Waterland ; Taâluf Purmerend ; Vietnamese Vereniging Purmerend; Volle Evangelie Gemeente Geest en Kracht.

Don Bijl, Burgemeester

Verhuizing Bureau Discriminatiezaken naar Bibliotheek Waterland

Het BD gaat zijn kantoor in Purmerend verhuizen. De afgelopen jaren hield het BD in Purmerend kantoor in Wijkplein Where, maar per 1 mei 2016 houdt het BD inloopspreekuren in de Bibliotheek Waterland, Waterlandlaan 40. Daarmee sluit het BD aan op de spreekuren van de Formulierenbrigade van ’t Gilde, VluchtelingenWerk en Spuistraat 10 Advocaten.

Bij het BD kan men zoals vanouds elke dinsdag en donderdag zonder afspraak terecht voor steun en een vertrouwelijk advies over discriminatie en ongelijke behandeling. Binnenlopen kan tussen 11.00 en14.00 uur, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.

Margreet Verbruggen van de bibliotheek en Rimkje Koster van het BD hebben de verhuizing van het spreekuur van het BD naar de bibliotheek samen voorbereid. Rimkje Koster: “Het Bureau Discriminatiezaken is een onafhankelijke stichting die discriminatie en ongelijke behandeling wil voorkomen, signaleren en bestrijden. Iedereen die met discriminatie te maken heeft, kan bij ons terecht op het inloopspreekuur of volgens afspraak. Het kan zijn dat je zelf bent gediscrimineerd, maar het kan ook zijn dat iemand in je omgeving het slachtoffer van discriminatie is. Wij bieden dan steun en een vertrouwelijk advies op maat. We zijn heel blij dat wij nu gebruik kunnen maken van de spreekkamer in de bibliotheek, omdat dit zo’n centrale plek is in Purmerend. Ik denk dat mensen uit Purmerend én Waterland ons nu nog gemakkelijker kunnen vinden.”
Margreet Verbruggen: “Eén van de kerntaken van de Openbare Bibliotheek is een plaats te zijn waar mensen informatie en een specialistisch advies kunnen vinden. Het spreekuur van het Bureau Discriminatiezaken is daarom een goede aanvulling op het al bestaande aanbod van de bibliotheek.”

Alle gronden

Rimkje Koster: “Graag wil ik benadrukken dat mensen bij ons terechtkunnen voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie. Dit kan zijn op grond van sekse, huidskleur, godsdienst, afkomst, leeftijd, handicap of seksuele gerichtheid. Naast het bieden van hulp heeft ons bureau ook de taak om vast te leggen op welke terreinen mensen in de regio Zaanstreek/Waterland discriminatie ondervinden. Vaak gaat het om discriminatie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures, of op de werkvloer. Ook discriminatie in de buurt wordt relatief veel bij ons gemeld.”
“In alle gevallen bekijken we met de melder wat de juiste aanpak is.

Naast de klachtenbehandeling geven wij ook voorlichting en doen we onderzoek, zoals ons recente onderzoek naar islamofobie in Zaanstreek/Waterland. Onze voorlichting in Purmerend richten we voornamelijk op scholen. Vanuit verschillende invalshoeken maken we leerlingen bewust van discriminatie en wat je er tegen kan doen. We kijken met de leerlingen naar vooroordelen, of naar de mensenrechten, of we werken samen met gastsprekers die hun persoonlijke ervaringen met de leerlingen delen. Ook nu we vanuit de bibliotheek werken, blijven we die voorlichting geven in Purmerend en blijven we onderzoek doen naar discriminatie in onze regio.”

Zaanse fakkeloptocht krijgt vervolg

Aan de jaarlijkse Zaanse fakkeloptocht tegen discriminatie, gehouden op 24 december jongstleden, is deelgenomen door 180 mensen. Daarmee mag worden gesproken van een geslaagde opkomst.

Begin- en eindpunt van de drie kwartier durende tocht door Wormerveer en Krommenie was multifunctioneel centrum De Groote Weiver.
De deelnemers werden eerst toegesproken door de stadsdichter van Zaanstad, Mandy Pijl. Zij had voor de gelegenheid een toepasselijke tekst geschreven. Daarna trok de stoet langs de straten van noordelijk Zaanstad.

De door het Bureau Discriminatiezaken georganiseerde, jaarlijkse tocht op Kerstavond is een boodschap voor verdraagzaamheid en tegen discriminatie. Het was de 29ste editie en de laatste keer dat het BD de fakkeltocht organiseerde.

Inmiddels heeft zich een groep mensen gemeld die het voornemen heeft de tocht in 2016 voort te zetten, opdat deze unieke traditie standhoudt.

Nieuwe branchevereniging van ADB’s

Op 13 november jl. ging de landelijke Vereniging tegen Discriminatie officieel van start.