Verbindingsnetwerk Purmerend opgericht

Een brede vertegenwoordiging vanuit de Purmerendse samenleving heeft zich op mijn initiatief gebogen over de ontwikkelingen in de maatschappij die leiden tot onrust, spanningen en verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Daarnaast brengen ze een duurzame dialoog tot stand en stimuleren ze de samenwerking tussen verschillende organisaties.

De vertegenwoordiging bestond uit kerkelijke instanties, culturele instanties, scholen, sportbuurtwerk, welzijnsinstanties, jongerenwerk, politie, Bureau Discriminatiezaken en gemeente. Het algemeen gedeelde gevoel was dat onbekendheid met de ander tot deze gevoelens van onbehagen leidt.

Bekend maakt daarentegen bemind. Alle aanwezigen hadden aansprekende voorbeelden waaruit blijkt dat verbinding leidt tot begrip. Begrip geeft rust en veiligheid. Afgesproken is dat de betrokken instanties zich zullen inzetten om bekendheid met en inzicht in elkaars cultuur en achtergrond te bevorderen.

De aanwezige organisaties nemen op zich om beurtelings het verbindingsnetwerk te organiseren. Daar waar wenselijk zullen ook in kleiner verband initiatieven worden opgepakt om wederzijds begrip te versterken en om het samenleven in Purmerend vreedzamer te maken.

De betrokken instanties zijn: Bahà’i Gemeenschap Purmerend ; Basisschool de Roos ; Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland ; Christelijk Gereformeerde Kerk ‘De Schuilplaats’; Clup Welzijn ; De Witte Roos ; PSG lokatie A. Gaudí; Kerkelijke vereniging: Kerk van de Nazarener ; Kerkgenootschap: Het Apostolisch Genootschap; Ned. Bijbelgenootschap afd. Purmerend; Politie Zaanstreek-Waterland ; Protestantse gemeente Purmerend ; Raad van Kerken Purmerend ; R.K. geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina, Nicolaaskerk ; R.K. Parochie Maria, Moeder van God ; Spurd ; Stichting Buddhavihara ; Stichting Multicultureel Centrum Waterland ; Taâluf Purmerend ; Vietnamese Vereniging Purmerend; Volle Evangelie Gemeente Geest en Kracht.

Don Bijl, Burgemeester