CC-Peter-Eijkman---Terrasjesweer

Zaandam by Night

Zaandam by Night is een project waarin onderzocht is of er in de Zaanse horeca sprake is van een discriminatoir deurbeleid. Een groep van 17 leerlingen van het eerste en tweede jaar MBO (verschillende richtingen) gaf dit project vorm, ondersteund door een medewerker van het BD en een docent van het Regio College.

Projectopzet

De leerlingen maakten een Hyve, zorgden voor PR (o.a. interviews met betrokkenen) en gingen een paar zaterdagnachten op stap om te enquêteren, te flyeren en om praktijkonderzoek te doen met behulp van Mystery Guests.

Door de leerlingen het onderzoek te laten uitvoeren, ervaren ze dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op situaties waarin sprake is van ongelijke behandeling en/of discriminatie. Daarnaast geven de leerlingen invulling aan het project op een manier die goed aansluit bij hun eigen belevingswereld.

Activiteiten

Er waren drie uitgaansavonden gepland. Op de eerste avond gingen de leerlingen enquêteren en flyeren. Aan de hand van de uitslagen van de enquête gingen de leerlingen de tweede uitgaansavond op stap om zelf te ervaren of ze ergens geweigerd werden en om welke reden.

Na het analyseren van de resultaten van de eerste en de tweede avond gingen de leerlingen, indien nodig, het gesprek aan met de betrokken horeca-eigenaren. Vervolgens gebruikten de leerlingen de derde uitgaansavond om te onderzoeken of er na het gesprek met de horeca-eigenaren iets veranderd is.

De leerlingen van de website/PR groep zetten de resultaten van de uitgaansavonden en de enquête op de Hyve. Ook komen er filmpjes op te staan, ervaringen van leerlingen, advies over het melden van discriminatie, een online enquêteformulier e.d. De PR groep schreef stukjes voor de plaatselijke dag- en weekbladen. Daarnaast interviewde de groep mensen van de politie en de gemeente over hun rol in het geheel.

Na 13 lessen (van begin februari tot half juni) werd een rapportage gemaakt en behaalden de leerlingen studiepunten. Op 10 juni 2008 was er een slotbijeenkomst met de leerlingen op het Regio College.