Vrouw met mondkapje

Zorgen om uitsluiting door coronatoegangsbewijs

Iedereen die een bioscoop, een café of een theater wil bezoeken, moet sinds 25 september een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn, geen herstelverklaring hebben of geen recente negatieve test hebben, geen toegang krijgen tot deze gelegenheden. Bij het Bureau Discriminatiezaken komen momenteel veel klachten hierover binnen.

Sinds de nieuwe maatregel op dinsdag 14 september 2021 door de overheid is bekendgemaakt, heeft het Bureau Discriminatiezaken al tientallen klachten ontvangen over het coronatoegangsbewijs. Melders voelen zich uitgesloten, omdat ze zonder QR-code onder meer de horeca niet binnen mogen. “Hopelijk gaan jullie iets doen aan het uitsluiten en discrimineren van mensen zonder QR-code”, geeft een van de melders aan.
Het Bureau Discriminatiezaken begrijpt de zorgen die zijn ontstaan door deze nieuwe maatregel. Het is daarom belangrijk om gevallen en gevoelens van discriminatie op dit gebied te blijven melden. Alle klachten worden door onze klachtbehandelaars bestudeerd en in behandeling genomen. Hierbij gaat het om maatwerk: juridisch gezien is dit een complexe situatie en per geval wordt bekeken of er sprake is van discriminatie.

Is uitsluiting door de coronapas discriminatie?

Van discriminatie is wettelijk gezien sprake als iemand ongelijk wordt behandeld op basis van een van de in de wet genoemde discriminatiegronden. De wettelijke gronden zijn herkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte of handicap, godsdienst of levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid, leeftijd, burgerlijke staat of soort arbeidscontract/arbeidsduur. De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie.
Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die vanwege hun geloof niet gevaccineerd willen worden. Als in dat geval iemand wordt uitgesloten, is er mogelijk sprake van discriminatie op grond van godsdienst/levensovertuiging. Maar ook als iemand niet gevaccineerd wil of kan worden omdat diegene een chronische ziekte of handicap heeft, dan valt uitsluiting op basis van de coronapas mogelijk onder discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte.
Kortom, het is van belang dat iedere melding nauwkeurig wordt bestudeerd om de melder de juiste ondersteuning te bieden.

Hoe zit het dan met onze mensenrechten?

Door verschillende coronamaatregelen worden enkele van onze vrijheidsrechten ingeperkt. De overheid mag dat in uitzonderlijke gevallen doen, bijvoorbeeld om een epidemie te bestrijden. Er moet dan wel aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan:
1. de grondslag moet legitiem zijn, in dit geval gaat het om beschermen van de volksgezondheid;
2. er moet een voldoende duidelijke wettelijke basis zijn voor de maatregelen;
3. de maatregelen moeten proportioneel zijn, ofwel in een evenredige verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Het College voor de Rechten van de Mens is de organisatie die toezicht houdt op naleving van de mensenrechten. Zij hebben een uitgebreid artikel over het coronavirus en mensenrechten gepubliceerd, waarin verder wordt uitgelegd welke vrijheidsrechten in het geding zijn en wat de overheid wel en niet mag doen in zulke gevallen.